GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE (DISCLAIMER)

Het gebruik van de website van www.groupjansen.com (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Jansen The Building Company B.V., met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 en met ondernemingsnummer     BE 0474.818.463 RPR Antwerpen en de met haar verbonden ondernemingen:

 • Jansen Building Projects N.V., ondernemingsnummer BE 0412.003.045, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Jansen Cleanrooms & Labs N.V., ondernemingsnummer BE0463.984.850, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Jansen Prefab N.V., ondernemingsnummer BE 0446.390.931, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2A;
 • Jansen Internal Services N.V., ondernemingsnummer BE0429.348.130, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Jansen Dienstencentrum B.V., ondernemingsnummer BE0536.404.456, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Ceiling Solutions N.V., ondernemingsnummer BE0652.779.415, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Services N.V., ondernemingsnummer BE0836.989.145, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Control Panels B.V., ondernemingsnummer BE0891.327.258, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 bus ½;
 • Jansen Building Solutions B.V., ondernemingsnummer BE0891.327.258, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 bus ½;
 • Alinea Landrada B.V., ondernemingsnummer BE0465.703.730, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Decoration N.V., ondernemingsnummer BE0478.954.524, met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Metaalstraat 9;
 • Axion Construct B.V., ondernemingsnummer BE0809.746.102, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, De Meessquare 38/40;
 • Jansen Technics N.V., ondernemingsnummer BE0782.418.529, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • HVAC Investment Partners N.V., ondernemingsnummer BE0689.913.389, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Hemeldonk 1;
 • Jansen Technics HVAC-S B.V., ondernemingsnummer BE0536.683.776, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Ingberthoeveweg 19;
 • Jansen Comfort Solutions B.V., ondernemingsnummer BE0883.188.265, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Ingberthoeveweg 19;
 • Jansen Labs B.V., ondernemingsnummer BE0795.288.053, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Energy Solutions B.V., ondernemingsnummer BE0451.423.152, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 122;

Hierna "Jansen"

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Jansen.

De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Jansen neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren. Zie hieronder.

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.  In geval van een geschil zijn enkel de Ondernemingsrechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.

 

 

DATA PROTECTION NOTICE

JANSEN THE BUILDING COMPANY B.V.

 INLEIDING

Jansen the Building Company B.V., ondernemingsnummer BE0474.818.463, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 en de met haar verbonden ondernemingen:

 • Jansen Building Projects N.V., ondernemingsnummer BE 0412.003.045, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Jansen Cleanrooms & Labs N.V., ondernemingsnummer BE0463.984.850, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Jansen Prefab N.V., ondernemingsnummer BE 0446.390.931, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2A;
 • Jansen Internal Services N.V., ondernemingsnummer BE0429.348.130, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Jansen Dienstencentrum B.V., ondernemingsnummer BE0536.404.456, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2; 
 • Jansen Ceiling Solutions N.V., ondernemingsnummer BE0652.779.415, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Services N.V., ondernemingsnummer BE0836.989.145, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Building Solutions B.V., ondernemingsnummer BE0891.327.258, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 bus ½;
 • Jansen Projects N.V., ondernemingsnummer BE0454.189.731, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
 • Alinea Landrada B.V., ondernemingsnummer BE0465.703.730, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Decoration N.V., ondernemingsnummer BE0478.954.524, met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Metaalstraat 9;
 • Axion Construct B.V., ondernemingsnummer BE0809.746.102, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, De Meessquare 38/40:
 • Jansen Technics N.V., ondernemingsnummer BE0782.418.529, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • HVAC Investment Partners N.V., ondernemingsnummer BE0689.913.389, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Hemeldonk 1;
 • Jansen Technics HVAC-S B.V., ondernemingsnummer BE0536.683.776, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Ingberthoeveweg 19;
 • Jansen Comfort Solutions B.V., ondernemingsnummer BE0883.188.265, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Ingberthoeveweg 19;
 • Jansen Labs B.V., ondernemingsnummer BE0795.288.053, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;
 • Jansen Energy Solutions B.V., ondernemingsnummer BE0451.423.152, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 122;

 Hierna "Jansen”

Jansen hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Jansen the Building Company B.V. met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 en met ondernemingsnummer BE 0474.818.463, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en dit namens zichzelf en de met haar alhier vermelde, verbonden ondernemingen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot Jansen, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail adres, telefoon- en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)-onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.

De rechtsgrond is gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zouden zijn.

RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u me dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of -beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij kunnen de gegevenswissing of -beperking weigeren van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Jansen. De contactpersoon hiervoor is: de heer Bart Foerier, met contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij klacht in te dienen bij:

                Gegevensbeschermingsautoriteit

                Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                Tel. 02 274 48 00

                E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor,…, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden.

Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van gegevens.

In geen geval kan Jansen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u met ons contact opnemen, hetzij per post naar Eikenenweg 58/1-2, 3520 Zonhoven, hetzij per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jansen Decoration
Bedrijvenzone Holven
Metaalstraat 9
B-2490 Balen
 
📠
 ✉
 BTW
+32(0)14/81.27.95
+32(0)14/81.27.91
info@jansendecoration.com
BE0478.954.524
Algemene Voorwaarden
Afhalen en Leveren
Privacy Policy